نام درسگروهساعات كلاسليست نمراتتاريخ بروزرساني نمرات
سيستم عامل2شنبه2شنبه ساعت 20-16مشاهده نمره ها90/6/20
آزسيستم عامل2شنبه2شنبه ساعت 16-14مشاهده نمره ها90/6/20
سيستم عامل5شنبه5شنبه ساعت 12-8مشاهده نمره ها90/6/20
آز سيستم عامل5شنبه5شنبه ساعت 16-12مشاهده نمره ها90/6/20

پروژه هاي ارائه شده توسط دانشجويان:

3- wake up on lan ( محمد هادي شريفي )